Neadekvátní výživa se podílí na narušení zdravotního stavu obyvatelstva nejenom nesprávným způsobem stravování, ale i nevyvážeností základních nutričních složek v potravinách. Obecně je kalkulováno se skutečností, že 15-25% všech úmrtí má souvislost s nesprávnou výživou.

Optimální zastoupení vitaminů a stopových prvků ve stravě je stále opakovaným požadavkem podmiňujícím kvalitu zdravotního stavu populace. Jednostranná skladba potravy působí na imunitní systém jedince analogicky jako její nedostatek a to zejména v obou stranách věkového rozpětí člověka, v období růstu (dětství) a v období stárnutí. Z těchto základních předpokladů vycházejí současné koncepce světové zdravotní politiky, které se soustřeďují na preventivní programy se snahou postihnout pokud možno nejširší vrstvy senzitivní populace. Především z těchto důvodů by měl být do naší zdravotní politiky zahrnut výzkum a klinické ověřování různých zdravotních doplňků, u kterých je prokázáno jejich kladné působení na metabolické, fyziologické a imunitní funkce. Tyto aspekty se významně prosazují ve vyspělých zemích, kde je věnována zvýšená pozornost otázkám potravinové suplementace různými mikronutrienty. Jak v Japonsku, USA, tak již i v některých zemích Evropy se sledují otázky tzv. funkční stravy. Řada výše uvedených aspektů je řešena i v materiálech SZO „ Zdraví pro všechny v 21.století“.

Cílem našeho projektu bylo ověření možností ovlivnění zdraví a imunitního stavu výživou cestou suplementace dietním přípravkem s vysokým obsahem DNA. Sledovali jsme účinky vysoce čištěné DNA kvasnicového původu na vybrané imunitní parametry a to jak v experimentu tak i v klinických a preventivních studiích. Zjistili jsme, že stejný účinek lze dosáhnout s preparátem Imuregen s vysokým obsahem aminokyselin, polypeptidů, oligo a polynukleotidů. Výhodou tohoto preparátu je  vysoká finanční dostupnost (náklady na jeden den aplikace 20x nižší). Stanovili jsme optimální dávku suplementu a to v závislosti na dávkování preventivním i dávkování léčebném. V záměru projektu jsme vycházeli z předpokladu, že imunoregulační účinky exogenní DNA spočívají v její využitelnosti pro syntézu nukleových kyselin při dělení buněk. Dietární nukleotidy jsou z hlediska energetického krytí v této aplikaci daleko výhodnější i proto, že jejich částečné štěpení v GI traktu vede k jejich rychlému využití a tím ke zlepšení reparace buněčných substrátů různých tkání organizmu závislých na přívodu exogenních nukleotidů. V řadě případů lze hovořit o tom, že dietární nukleotidy jsou z tohoto hlediska ve významu výživy esenciální. Absence dietárních nukleotidů v organizmu člověka může vést i k příznakům malnutrice, která je popisována pod názvem NAIDS (Nutritionally Acquire Immune Disfunction Syndromes). Snažili jsme se v naší studii nejenom potvrdit funkčnost suplementace dietárními nukleotidy, ale i jejich příznivý efekt jak v preventivní tak v klinické aplikaci. V rozvržení jednotlivých klinických studií jsme překročili rozsah zadání  vzhledem k tomu, že jsme dosáhli významného účinku při podávání dietárních nukleotidů u řady onemocnění. Proto  pokračujeme v této studii  klinických indikací dále. Za podstatný přínos považujeme možnost rozšíření preparátu ve formě nápojů.

Vzhledem k tomu, že rozsah studie byl v takové šíři, bude řada dalších výstupů publikována v průběhu roku 2004. České i zahraniční publikace budou postupně zveřejňovány jednak po zpracování dokončených etap, dále pak i po dokončení studií v dostatečném počtu sledovaných jedinců.

Výstup

V rámci projektu jsme zvažovali možnost uplatnění preparátu české provenience, vhodného pro aplikaci v nutriční suplementaci, jak v preventivní tak v klinické medicíně. V porovnání s preparáty DNA jsme zjistili, že prakticky stejný účinek jako ekonomicky náročné preparáty DNA, připravené z kvasinek (firma SIGMA) mají preparáty naší provenience na bázi oligo a polynukleotidů. Dokumentujeme to při aplikacích jak preventivních, u dětí mateřských i základních škol, u seniorské populace. Účinek dokumentujeme i v řadě klinických onemocnění, což odpovídá experimentálním studiím  provedených v rámci tohoto projektu. Dobré zkušenosti s preparátem včetně jeho finanční nenáročnosti nás vedly k úvaze o možném rozšíření preparátu v aplikaci v pitné formě v prvé řadě pro populaci významně exponovanou zvýšeným rizikům profesionální expozice chemickým a fyzikálním škodlivinám. Doporučili jsme na základě našich zjištění využít formuli preparátu oligo a polynukleotidů (Imuregen) spolu s navážkou flavonoidů (Grape seed oil) a s vitamínem C spolu s nízkou dávkou zinku. V pilotní studii jsme testovali účinek preparátu tohoto složení v malé krátkodobé sérii u pracovníků firmy Glaverbel, kde jsme měli možnost počítačovým systémem definovat jak spotřebu nápoje s uvedeným preparátem tak i výsledný efekt podávání. Zjistili jsme, že aplikace preparátu vedla v kritickém období chřipkové epidemie 2003/2004 k významné redukci nemocnosti. Na základě těchto údajů jsme ve spolupráci s Ústavem pracovního lékařství / SZÚ (Prof. Cikrt) doporučili rozšíření aplikace na další rizikové provozy. V současné době je nápoj výše uvedeného složení programován a schválen útvarem hlavního hygienika MZČR.

Řešitel projektu:  MUDr. Josef Richter

Spoluřešitelé:   RNDr. Petr Šíma, CSc. MBÚ AV Praha

MUDr. Ivan Pfeifer, CSc., Univerzita Karlova Praha