IMUREGEN je přípravek s význačnými bioaktivními účinky. Je netoxický, bez mutagenní aktivity a vykazuje imunoregulační vlastnosti. Jako český výrobek byl schválen MZ ČR (HEM-350-29.10.1998-36469) a je patentován a chráněn ochrannou známkou.

a) SZÚ, Praha

b) MBÚ A VČR, Praha, VLA JEP, Hradec Králové, KHS, Ústí nad Labem

Imuregen je připravován autoenzymatickým štěpením z živočišných tkání přesně kontrolovaným technologickým postupem. Obsahuje směs volných esenciálních aminokyselin, nízkomolekulárních peptidů a kationických proteinů, nukleotidů, a organicky vázaného železa a zinku v optimálních poměrech.

  1. Aminokyseliny jsou základními stavebními prvky bílkovin (proteinů). Jako esenciální se označují ty aminokyseliny, které musí být dodávány organismu ve formě potravy.
  2. Bílkoviny (proteiny) jsou tvořeny několika polypeptidickými řetězci, které jsou složeny z peptidů (krátkých řetězců aminokyselin).
  3. Kationické proteiny jsou nízkomolekulámí bílkoviny vyznačující se antimikrobiálními a antibiotickými vlastnostmi. Jsou součástí přirozené imunity organismu.
  4. Nukleotidy jsou základními stavebními prvky nukleových kyselin. V jádru (nukleus) i v cytoplazmě živočišných a rostlinných buněk jsou obsaženy dezoxyribonukleová kyselina (DNA), která nese zakódované vlastnosti organismu ve formě genů, a ribonukleová kyselina (RNA), důležitá pro přepis a konečný projev těchto vlastností.
  5. Železo (Fe) je důležitým stopovým prvkem nutným pro správný růst, vývoj a funkční zrání buněk a tkání.
  6. Zinek (Zn) je důležitým stopovým prvkem zabezpečujícím funkčnost imunitního systému.

Bioaktivní vlastnosti lmuregenu

Složky obsažené v lmuregenu jsou důležité pro růst a dělení buněk, a výstavbu tkání. Podpůrně působí při onemocnění jater, hojení ran a zlomenin a obnově funkcí trávicí soustavy po střevních infekcích.

lmunoregulační vlastnosti lmuregenu

lmuregen podporuje celkovou antiinfekční obranyschopnost organismu. Zvyšuje pohotovost imunitního systému, protože dodává tělu složky, které jsou nutné pro tvorbu ochranných a protizánětlivých faktorů a protilátek, a které zároveň potlačují průvodní příznaky alergických onemocnění.

Díky těmto imunoreguačním vlastnostem je Imuregen doporučován jako preventivní přípravek před nástupem sezónních infekčních onemocnění i jako podpůrný přípravek při léčbě stavů, kdy je obranyschopnost organismu z jakýchkoliv příčin snížena.

Proto je jeho pravidelné užívání vhodné pro děti, které ještě nemají zcela vyvinuté imunitní funkce i pro starší osoby se sníženou výkonností imunitního systému, a rovněž při jakýchkoliv stavech oslabení imunity u dospělých (znečištěné životní prostředí, chemické provozy, těžká práce, náročný sportovní trénink, rekonvalescence po operacích, úrazech a spáleninách, hladovění, nebo infekčních a jiných nemocech).

Využití lmuregenu

Vyvážené bioaktivní a imunoregulační vlastnosti lmuregenu jej předurčují jako vhodný podpůrný potravinový doplněk, který může být používán samostatně ve formě kapek, kapslí a tablet, nebo jako přísada do potravinářských výrobků. Neovlivňuje chuť potravin ani aroma nápojů.

Závěry

Preventivní aplikace IMUREGENU neprokázala obecně toxické účinky na oganismus.

Imunologické testy zaměřené na základní projevy přirozené imunity (distribuci NK buněk), T a B složku specifické imunity (vzájemné zastoupení buněčných subpopulací CD4, CD8 a IgM a IgG) a tvorbu humorálních protilátek třídy IgM a IgG neprokázaly žádné inhibiční účinky.

Přípravek nevykazuje vlastnosti, které by vedly k nadměrné exhaustivní stimulaci sledovaných imunologických parametrů a k neproduktivní imunostimulaci a v jejím důsledku k vyčerpání imunitní kapacity organismu.

Testy prokazují, že přípravek má žádoucí šetřící imunostimulační vlastnosti a při optimálně zvolené časové a dávkové preventivní aplikaci budou zvyšovat pohotovost přirozené i specifické buněčné a humorální imunity.

RNDr. Petr Šíma, CSc.

Sektor imunologie a gnotobiologie,

Mikrobiologický ústav v.v.i.,  AV ČR, Praha